Domain Authority สำคัญกับการทำ SEO อย่างไร

Domain Authority

Domain Authority (DA) เป็นตัวชี้วัดที่พัฒนาโดย Moz เพื่อวัดคุณภาพและความเชื่อถือของเว็บไซต์ตามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นค่าคะแนนที่ได้รับการกำหนดค่าจาก 0 ถึง 100