DR มีผลโดยตรงกับ SEO อย่างไร

DR หรือ Domain Rating เป็นค่าที่ใช้ในการวัดคุณภาพของโดเมนหรือเว็บไซต์ที่มีผลต่อการติดอันดับในการค้นหาของเครื่องมือ