Private Blog Network คืออะไร

Private Blog Network

Private Blog Network (PBN) หรือเครือข่ายบล็อกส่วนตัวคือกลุ่มของเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียนรู้เทคนิค SEO